Inicio > Entrevistas, Marx, Modernidad > Entrevista de A Nosa Terra a F. Martínez Marzoa (gallego)

Entrevista de A Nosa Terra a F. Martínez Marzoa (gallego)

Publicada en gallego el 5 de abril del 2009, aquí podéis encontrar la entrevista realizada por Xurxo González en el diario A Nosa Terra a Felipe Martínez Marzoa (traducción al castellano en los comentarios):

(Ver fuente)

Afirma que, en certa medida, o seu labor consiste en abstraer a lóxica interna do discurso de pensadores como Hobbes, Kant ou Marx, entre outros, substraendo o contido, os exemplos cos que se expresaban…

A cuestión é como se le. Se ti apostas porque vale a pena ler a obra destes autores, e te pos en serio ao duro traballo necesario para superar as dificultades de tipo histórico ou filolóxico que implica ler a un pensador que escribiu hai séculos, suponse que pensas que aí hai algunha verdade. Non se trata de coñecer as opinión dun señor, nin é unha cuestión de biografía intelectual. Considerar a alguén un gran pensador implica que non se inventa as cousas nin está motivado simplemente polas súas teimas personais. Trátase entón de descubrir a verdade propia, a consistencia interna dese pensamento.

Nunha entrevista en Grial no ano 1989 vostede dixo que, se se lía correctamente a estes pensadores, “nada volvería ser coma hoxe”. A que se refería?

Quizais a única perspectiva de que non siga sendo todo o mesmo é que iso mesmo se entenda. A única verdadeira distancia respecto do conxunto da situación é aquela que hai en comprender, entender, coñecer. Comprender por comprender terá, aínda que non se poidan prever, mesmo repercusións prácticas. Desde o momento en que se sabe como funcionan as cousas, xa non poden seguir funcionando da mesma maneira.

Como se relaciona a orixe do poder civil que vostede descobre en Hobbes coa idea de democracia? Hai quen defende que as ideas de Hobbes promoveron reximes absolutistas, pero paréceme que vostede defende o contrario…

Non exactamente. Defendo que este termo, democracia, é unha maneira un tanto burda de asumir en moderno unha palabra grega. En Hobbes, o compoñente demos significa simplemente a xente no seu conxunto. Non obstante, a medida que se desenvolve o problema do poder civil (como é posíbel iso de que as regras sexan tales que poidan ser válidas para todos e que a autoridade sexa tal que poida impoñer as regras a todos en igual medida), o demos de democracia pasa a referirse ao conxunto de regras e de garantías. A partir do problema que Hobbes formulou en xeral, descubríronse unha serie de implicacións do que co tempo se chamará república democrática. O que Marx, na súa Crítica do Programa de Gotha, chama república democrática non é nin máis nin menos que un sistema de garantías. Non se trata dese concepto tan intuitivo de que “mande a xente”. Iso leva a que os xitanos ou os negros se teñan que ir se o pobo así o quere. Pero a democracia non é iso, os sucesivos filósofos van afinando na interpretación e do que se trata é de recoñecerlle a calquera as mesmas liberdades que te atribúes a ti mesmo.

Percíbense novas correntes de pensamento que superen ou destrúan o concepto do civil?

Non acepto a idea de que haxa na axenda algo que sexa posterior á modernidade, algo post-civil ou post-moderno. Eu emprego o concepto tardomoderno. O que Marx teoriza no Capital é a modernidade, pero faino pensando que o feito mesmo de teorizala producirá unha ruptura co anterior pola simple distancia implícita no coñecemento. Non obstante, Marx non tiña un modelo alternativo, nin existe hoxe tampouco. Ao comezo da Filosofía do Dereito Hegel citaba ao moucho, que xa na mitoloxía grega representa a consciencia, o saber, porque ten os ollos grandes e unha grande capacidade de observación. Ese paxaro só emprende o voo ao solpor, ao final do día. En definitiva, non existe outro modelo que a modernidade, pero a partir de Marx a característica do momento que aínda dura é o coñecer que estamos no final do traxecto. O que queda por saber é se a modernidade está en crise ou simplemente en putrefacción. Hai que destacar que na frase anterior crise ten unha connotación de clarividencia. Na súa orixe grega, esta palabra quere dicir discernimento. As crises económicas chámanse así porque se supón que permiten filtrar o que é válido, viábel, do que non o é.

Hai moita xente que pensa que as teorías de Marx non valen porque viviu nunha sociedade moi diferente á actual. Que o leva a pensar o contrario?

O que hai que descubrir é cal é a lóxica interna. No Capital descóbrense moitas cousas que empiricamente Marx non podía ter descrito, pero que se seguen da súa lóxica profunda.

Marx é o último ilustrado?

Eu diría que é un tardoilustrado. Acepta a Ilustración, pero ao mesmo tempo trátaa como un fenómeno a observar. Marx é un excelente descritor da sociedade civil. O subtítulo do Capital é Crítica da economía política, onde case se pode tomar economía política como sinónimo de sociedade civil, do mesmo xeito que ás veces se di bioloxía para referirse aos mecanismos vitais e non á ciencia biolóxica. Ademais, crítica, que ten a mesma orixe que crise, non significa aí negar, senon coñecer, discernir, analizar.

No imaxinario popular Ilustración e Marx van unidos ao concepto de revolución…

Si, pero trátase de revolucións diferentes. No caso da Ilustración vai unido coa idea de ruptura absoluta do civil respecto á situación anterior, non se recoñecen liberdades previas, que eran as dos cabezas de familia, curas ou mestres de taller. A revolución de Marx é a do moucho, e está vinculada ao feito de recoñecer a estrutura da sociedade civil.

Sería precisa unha nova revolución?

Quizais, pero as revolucións non se deciden nin se propoñen. Cando alguén sae cunha pancarta pedindo a revolución, non sabe do que está falando. Simplente hai que pensar, actuar en consecuencia, pero non falar dela. Quizais xa haxa unha en marcha, quen o dirá será unha futura historiografía.

Cales serían as características desa revolución da que vostede fala?

É sempre un pouco pretencioso pretender caracterizar o momento actual. É dar motivo para que os futuros historiadores se rían dun. Se o que pasou foi unha revolución ou non, xa se discutirá.

PD: sobre el tema de la entrevista podéis consultar la conferencia online Una lectura del Leviatán, del mismo autor.

Anuncios
 1. 26/05/2010 de 14:26

  TRADUCCIÓN (se aceptan ayudas, sugerencias, críticas, etc.)

  -Usted afirma que, en cierta medida, su tarea consiste en abstraer la lógica interna del discurso de pensadores como Hobbes, Kant o Marx, entre otros, substrayendo el contenido, los ejemplos con los que se expresaban.

  La cuestión es cómo se lee. Si tú apuestas porque vale la pena leer la obra de estos autores, y te pones en serio al duro trabajo necesario para superar las dificultades de tipo histórico o filológico que implica leer a un pensador que escribió hace siglos, se supone que piensas que hay ahí alguna verdad. No se trata de conocer las opiniones de un señor, ni es una cuestión de biografía intelectual. Considerar a alguien un gran pensador implica que no se inventa las cosas ni está motivado simplemente por sus temas personales. Se trata entonces de descubrir la verdad propia, la consistencia interna de ese pensamiento.

  -En una entrevista en Grial en el año 1989 usted dijo que, si se leía correctamente a estos pensadores, “nada volverá a ser como hoy”. ¿A qué se refería?

  Quizás la única perspectiva de que no siga siendo todo lo mismo es que ello mismo se entienda. La única verdadera distancia respecto del conjunto de la situación es aquella que hay en comprender, entender, conocer. Comprender por comprender tendrá, aunque no se puedan prever, ello mismo repercusiones prácticas. Desde el momento en que se sabe cómo funcionan las cosas, ya no pueden seguir funcionando de la misma manera.

  -¿Cómo se relaciona el origen del poder civil que usted descubre en Hobbes con la idea de democracia? Hay quien defiende que las ideas de Hobbes promovieron regímenes absolutistas, pero me parece que usted defiende lo contrario…

  No exactamente. Defiendo que este término, democracia, es una manera un tanto burda de asumir en moderno una palabra griega. En Hobbes, el componente “demos” significa simplemente la gente en su conjunto. No obstante, a medida que se desenvuelve el problema del poder civil (cómo es posible eso de que las reglas sean tales que puedan ser válidas para todos y que la autoridad sea tal que pueda imponer las reglas a todos en igual medida), el demos de democracia pasa a referirse al conjunto de reglas y de garantías. A partir del problema que Hobbes formuló en general, se descubrieron una serie de implicaciones de lo que con el tiempo se llamará república democrática. Lo que Marx, en su Crítica al Programa de Gotha, llama república democrática no es ni más ni menos que un sistema de garantías. No se trata de ese concepto tan intuitivo de que “mande la gente”. Eso lleva a que los gitanos o los negros se tengan que ir si el pueblo asi lo quiere. Pero la democracia no es eso, los sucesivos filósofos van afinando en la interpretación y de los que se trata es de reconocerle a cualquiera las mismas libertades que te atribuyes a ti mismo.

  -¿Se perciben nuevas corrientes de pensamiento que superen o destruyan el concepto de lo civil?

  No acepto la idea de que haya en la actualidad (¿AXENDA?) algo que sea posterior a la modernidad, algo post-civil o post-moderno. Yo empleo el concepto “tardomoderno”. Lo que Marx teoriza en El Capital es la modernidad, pero lo hace pensando que el hecho mismo de teorizarla producirá una ruptura con lo anterior por la simple distancia implícita en el conocimiento. No obstante, Marx no tenía un modelo alternativo, ni existe hoy tampoco. Al comienzo de la Filosofía del Derecho, Hegel citaba a la lechuza, que en la mitología griega representa la conciencia, el saber, porque tiene los ojos grandes y una gran capacidad de observación. Ese pájaro sólo emprende el vuelo al atardecer, al final del día. En definitiva, no existe otro modelo que la modernidad, pero a partir de Marx la característica del momento que aun dura es el conocer que estamos en el final del trayecto. Lo que queda por saber es si la modernidad está en crisis o simplemente en putrefacción. Hay que destacar que en la frase anterior “crisis” tiene una connotación de clarividencia. En su origen griego, esta palabra quiere decir “discernimiento”. Las crisis económicas se llaman así porque se supone que permiten cribar lo que es válido, viable, de lo que no lo es.

  -Hay mucha gente que piensa que las teorías de Marx no valen porque vivió en una sociedad muy diferente de la actual. ¿Qué le lleva a pensar lo contrario?

  Lo que hay que descubrir es cuál es la lógica interna. En El capital se descubren muchas cosas que empíricamente Marx no podía haber descrito, pero que se siguen de su lógica profunda.

  -¿Marx es el último ilustrado?

  Yo diría que es un tardoilustrado. Acepta la Ilustración, pero al mismo tiempo la trata como un fenómeno a observar. Marx es un excelente descriptor de la sociedad civil. El subtítulo de El Capital es Crítica de la Economía Política, donde casi se puede tomar “economía política” como sinónimo de sociedad civil, de la misma forma que a veces se dice “biología” para referirse a los mecanismos vitales y no a la ciencia biológica. Además, crítica, que tiene el mismo origen que crisis, no significa ahí negar, sino conocer, discernir, analizar.

  -En el imaginario popular Ilustración y Marx van unidos al concepto de revolución….

  Sí, pero se trata de revoluciones diferentes. En el caso de la Ilustración va unida con la idea de ruptura absoluta de lo civil con respecto a la situación anterior, no se reconocen libertades previas, que eran las de los cabezas de familia, curas o maestros de taller. La revolución de Marx es la de la lechuza, y está vinculada al hecho de reconocer la estructura de la sociedad civil.

  -¿Sería precisa una nueva revolución?

  Quizás, pero las revoluciones no se deciden ni se proponen. Cuando alguien sale con una pancarta pidiendo la revolución, no sabe de qué está hablando. Simplemente hay que pensar, actuar en consecuencia, pero no hablar de ella. Quizás ya haya una en marcha, quien lo dirá será una futura historiografía.

  -¿Cuáles serían las características de esa revolución de la que usted habla?

  Es siempre un poco pretencioso pretende caracterizar el momento actual. Es dar motivos para que los futuros historiadores se rían de uno. Si lo que pasó fue una revolución o no, ya se discutirá.

 2. 18/06/2010 de 20:00

  D. Felipe me ha enseñado casi todo lo que sé,y siguen asombrándome los análisis que hace de las obras de los grandes de la filosofía. Aprendo muchísimo de su análisis de la realidad social. Pero hay algo en esa realidad que me produce una profunda inquietud, un miedo profundo, la impresión de que
  detras de todo susbyace un monstruo dormido, el caos acosando. Percibo que
  la diferencia entre el todo vale y eso que llaman “legalidad” es más delgada
  que un cabello. Todo esto es no sólo el producto de lo que llamaríamos una actitud teórica, sino el resultado de una actitud vital, de haberse visto
  obligado a caer en el barro, a casi comérselo; a comerse los contenidos sin
  forma alguna (por hablar de alguna manera).
  Y esto es lo que no nos cuenta D. Felipe.

 3. Marcos
  23/01/2019 de 13:15

  Eso de que la democracia es un conjunto de garantías, ya lo habíamos pensado algunos, aunque seguramente no tan bien como Martínez Marzoa, porque su talento es muy difícil de igualar. En otras palabras: en democracia, la gente decide, pero siempre entre opciones sancionadas por ciertos principios. Es decir, por mucho que quiera la gente, en un régimen democrático no caben los planes de gobierno que conculquen los derechos de ciertas minorías, por poner un ejemplo.

  El problema es el siguiente, y esto no lo supe ver: podemos elegir entre las opciones que se nos ofrecen; pero no podemos proponer opciones alternativas. A no ser, claro está, que fundemos un partido. La decisión democrática se limita a aceptar uno u otro programa político; ni gobernamos (hablamos de democracia representativa) ni podemos, al menos en primera instancia, proponer planes de gobierno diferentes a los de los partidos.

  De Marzoa recomiendo encarecidamente su “Historia de la filosofía”.

 1. 05/08/2010 de 13:47

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: